• Projekty

LISTA PROJEKTÓW

Erazmus+. Mobilność kadry edukacji szkolnej. „Jesteśmy Europejczykami”. (2020/21)

W ramach tego projektu grupa 13 nauczycieli ma uczestniczy w zagranicznych szkoleniach i kursach. Na szczególną uwagę zasługują: kursy języka obcego, kursy metodyczne, specjalistyczne, dotyczące kultury krajów europejskich. Kursy dla nauczycieli odbywają się w krajach Unii Europejskiej takich jak: Łotwa, Malta, Włochy, Hiszpania, Niemcy, Anglia. W okresie wakacji 2020- dwie nauczycielki języków obcych p. Angelika Bacławska i p. Izabela Antosiak uczestniczyły w ramach projektu w wyjeździe szkoleniowym na Maltę. Nauczycielka języka rosyjskiego p. Alicja Grabowska doskonaliła swoje kompetencje podczas wyjazdu do łotewskiej Rygi. Kolejne wyjazdy nauczycieli w okresie wakacyjnym w 2021 roku.

Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego. (2020/21)

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W projekcie uczestniczą uczniowie technikum i szkoły branżowej ZSP w Chorzelach. W ramach projektu uczniowie odbędą szkolenia zawodowe, staże zawodowe oraz wezmą udział w targach edukacyjno-zawodowych. Ponadto w ramach projektu szkolna pracownia żywienia zostanie wyposażona w specjalistyczny sprzęt gastronomiczny taki jak: piec konwencyjno-parowy, stół chłodniczy z agregatem, szafy, ekspres do kawy, maszynki do mielenia mięsa, warniki, zestawy garnków, zastawę stołowa oraz wiele drobnych sprzętów gospodarstwa domowego. Udział w projekcie wpłynie pozytywnie na wzbogacenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie żywienia. Przyczyni się do urozmaicenia zaplecza dydaktycznego szkoły oraz uatrakcyjnienia procesy lekcyjnego.

Akademia kluczowych kompetencji w Powiecie Przasnyskim. (2020/21)

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci  i młodzieży. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. Projekt to możliwość zdobywania i doskonalenia kompetencji kluczowych wśród społeczności szkolnej. Uczniowie uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe, projektach edukacyjnych oraz wyjazdowych laboratoriach. W ramach projektu szkoła została wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia multimedialne z zakresu technologii informacyjno- komunikacyjnych TIK. Do użytku uczniów i nauczycieli przekazano: dwie tablice interaktywne z oprogramowaniem, 20 komputerów stacjonarnych, które stanowią wyposażenie pracowni komputerowej. Ponadto szkoła otrzymała 10 laptopów, 5 wideoprojektorów, drukarkę, skaner.

Kształcenie zawodowe na sześć. (2020/21)

Projekt współfinansowany w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego. W ramach projektu oferowane są dla uczniów zajęcia specjalistyczne, staże zawodowe, praktyki oraz studia podyplomowe, szkolenia i kursy dla nauczycieli. W ramach projektu zostanie doposażona pracownia obsługi turystycznej dla uczniów Technikum Obsługi Turystycznej. Szkoła wzbogaci się o kolejne komputery i laptopy wraz z oprogramowaniem, meble oraz specjalistyczne programy komputerowe do nauki przedmiotów zawodowych. Kształcenie zawodowe na sześć to szansa na doposażenie pracowni gastronomicznej dla uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Szkoła w ramach projektu pozyska nową zastawę, bieliznę stołową, sztućce i inne akcesoria niezbędne w pracy gastronoma. Uczniowie będą mogli wzbogacać swoją wiedzę i umiejętności z zakresów przedmiotów zawodowych przy pomocy nowoczesnych zestawów komputerowych z oprogramowaniem specjalistycznym.

Staż - Rimini 2019
Szkoła z przyszłością 2019

Szkoła Sukcesu

Pieniądze na rozwój Zespołu Szkół Powiatowych w Chorzelach

Dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych w Chorzelach Pan Krzysztof Milewski pozyskał środki na realizacje projektów z funduszy unijnych dotyczących wsparcia szkolnictwa zawodowego.

Realizacja projektu to to konsekwencja przygotowań prowadzonych od ponad roku przez Dyrektora szkoły oraz firmę CST Consulting. Krzysztof Milewski we współpracy z pracodawcami oraz instytucjami rynku pracy prowadził unikalny w skali regionu proces nakierowany na racjonalne wykorzystanie dostępnych funduszy, tak by podejmowane działania rzeczywiście służyły unowocześnieniu Chorzelskiego Zespołu Szkół Powiatowych i – co najważniejsze, by absolwenci naszej szkoły dobrze radzili sobie na rynku pracy, by ich wiedza i umiejętności odpowiadały potrzebom zgłaszanym przez pracodawców.

W ramach przygotowań dokonano oceny dostępnej bazy dydaktycznej, oszacowano potrzeby, przygotowano koncepcje rozwoju szkoły, szczegółowo zaplanowano formy wsparcia uczniów oraz doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych, zaplanowano także niezbędne modernizacje infrastruktury szkoły i zakup nowoczesnego doposażenia pracowni.

Cel główny projektu zakłada podniesienie umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych do wejścia na rynek pracy 30 uczniów poprzez współpracę z pracodawcami, wdrożenie innowacyjnych form kształcenia zawodowego, dodatkowe kursy oraz wyposażenie pracowni Technikum i Szkoły Branżowej ZSP w Chorzelach oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego.

Praktyki /staże, kursy są silnie ukierunkowane na dostosowanie przyszłych absolwentów do potrzeb regionalnego rynku pracy, wzmocnią ich zdolność i atrakcyjność do zatrudnienia poprzez zdobyte zewnętrzne certyfikaty, dodatkowe umiejętności, kwalifikacje/kompetencje zawodowe. Praktyki i staże zacieśnią współpracę pomiędzy ZSP a regionalnymi pracodawcami, szkoła będzie mogła lepiej reagować na potrzeby i dostosować ofertę edukacyjna do regionalnego rynku pracy. Realizacja projektu wpłynie nie tylko na uczniów, ale także na Zespół Szkół Powiatowych w Chorzelach dostosowując ofertę do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego i podnosząc jakość kształcenia poprzez doposażenie pracowni zawodowych w m.in. komputery stacjonarne z oprogramowaniem biurowym z dostępem do internetu wyposażone w urządzenia wielofunkcyjne , projektory multimedialne z ekranem, szkło stołowe, bieliznę stołową, sztućce , tace kelnerskie , blender itp.

Uczeń w zależności od zawodu w , którym się kształci będzie miał możliwość ukończenia szeregu szkoleń , kursów spośród których  wymienić należy m.in. kurs barmana , kelnera, baristy i sommeliera . Konwersację językowe to kolejne wsparcie będzie ono dotyczyło branży turystyczno – gastronomicznej a także zarobkowych staży zawodowych u pracodawców oraz warsztatów diagnozujących ucznia pod względem uzupełnienia ich kwalifikacji oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy. Do realizacji tych celów w szkole zostanie powołany Szkolny Punkt Informacji i Kariery.

Władze szkoły wielką uwagę w kształceniu zawodowym przywiązują do współpracy z zakładami pracy. Rozwój szkoły i jej atrakcyjność wymaga wielkiej determinacji i ogromnej pracy i pasji jaką Pan Krzysztof Milewski Dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych w Chorzelach  zabiega o środki finansowe z Unii Europejskiej. To nowe perspektywy dla szkoły oraz dla całego środowiska lokalnego i regionalnego.

Patryk  Szwejkowski

Praktyki zagraniczne w słonecznej Italii

To już po raz kolejny Zespół Szkół Powiatowych im. Wł. S. Reymonta w Chorzelach otrzymał dofinansowanie na wyjazd na staże zagraniczne dla uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technikum Obsługi Turystycznej.

W dniu 12.01.2018r. został złożony do Agencji Narodowej nowy-kolejny wniosek pod tytułem "Polskie standardy gastronomii i turystyki we współczesnej Europie". Projekt został bardzo wysoko oceniony i otrzymał pozytywną akceptację, w związku z czym ZSP w Chorzelach otrzymało dofinansowanie na wyjazd na staż do Rimini we Włoszech na okres dwóch tygodni. Wartość projektu to 36.402 Euro czyli 156.972 PLZ.

Autorami wniosku i koordynatorami projektu są po raz kolejny nauczyciele języka angielskiego - Pan Krzysztof Rogowski i Pani Joanna Brodzińska, którzy prowadzą zajęcia z języka angielskiego ogólnego jak i w zakresie zawodowym w klasach objętych projektem.

Wspomniany projekt będzie obejmował uczniów klas technikum o profilu gastronomicznym, hotelarskim i turystycznym. dla młodzieży w wieku 16-18 lat.

Projekty 1

Naszym partnerem w projekcie jest tym razem firma Sistema Turismo, która jest organizacją współpracującą z programem Erasmus+ i przyjmuje praktykantów w różnych przedsiębiorstwach. Współpracuje z grupami partnerskimi z większości państw Europy.

Nasza młodzież odbędzie 2-tygodniowy staż w pięknym nadmorskim kurorcie Rimini nad Adriatykiem w terminie 3-17 czerwca 2019 roku. Organizacja zapewnia młodzieży nocleg w nadmorskim 3-gwiazdkowym hotelu (ok. 30 metrów od plaży), 3 posiłki dziennie, ubezpieczenie, przewodnika oraz nadzór nad przebiegiem praktyk. Firma Sistema Turismo jest firmą bardzo znaną i wielokrotnie nagradzaną za organizowanie praktyk dla młodzieży z zagranicy, oferuje szeroki wachlarz usług, między innymi w zakresie turystyki, hotelarstwa oraz gastronomii. W trakcie odbywania praktyk przez naszą młodzież odbędą się również zorganizowane dla nich dwie wycieczki fakultatywne - jedna do Wenecji a druga do San Marino.

Projekty 2

Jeśli chodzi o wyżej wymienionych koordynatorów i autorów projektu to są oni w stałym kontakcie z organizacją partnerską i regularnie uczestniczą w seminariach i warsztatach z zakresu pisania projektów Erasmus Plus, w tym w seminarium ETN (European Training Network) grupie partnerskiej, z którą współpracuje nasza szkoła w sprawach projektów zagranicznych. Zdobywamy dzięki temu kolejne, bardzo wartościowe informacje dotyczące współpracy. Zaufaliśmy po raz kolejny firmie ETN, tym bardziej iż po raz kolejny była ona laureatem prestiżowej nagrody Star Awards w dziedzinie "Dostawca Doświadczenia Zawodowego" czyli Work Experience Provider.

Realizacja wspomnianego projektu da możliwość konfrontacji wiedzy i umiejętności naszych uczniów ze standardami europejskimi. Odbycie takiej praktyki, poza granicami naszego kraju, z pewnością zwiększy szanse naszych przyszłych absolwentów na znalezienie pracy w branży turystycznej i hotelarsko - gastronomicznej. Wyjazd na staże zagraniczne bez wątpienia wzbogaci naszą młodzież o nowe doświadczenia i kontakty, otworzy na inna kulturę i pozwoli jej zasmakować tradycji i zwyczajów panujących w słonecznej Italii. Jednocześnie pobyt we Włoszech stanie się doskonałą okazją do doskonalenia języka obcego, co z pewnością będzie procentować w przyszłości.

Należy nadmienić, iż w bieżącym roku zostały złożone równolegle kolejne dwa wnioski z zakresu akcji mobilność kadry i osób uczących się w ramach projektu Erasmus Plus. W ramach projektu 4 nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych plus Dyrektor Szkoły wyjadą na szkolenie i obserwację zajęć w szkołach w Hiszpanii jako tzw."job shadowing". Poza tym 20 uczniów wraz z koordynatorami projektu wyjadą na praktyki zawodu w dziedzinie turystyka i gastronomia. Tytuł projektu to " Kompetencje nauczycieli i uczniów kluczem do sukcesu zawodowego". Po zatwierdzeniu projektu (czerwiec/lipiec) jego realizacja rozpocznie się od 01.10.2019 r. i zakończy 30.09.2020 r. Koszt dofinansowania to 44.024 euro.

opracowanie: Krzysztof Rogowski

 

Projekt Erasmus+
Współpraca z politechniką-projekt eFizyka

W ramach umowy zawartej z Politechniką Warszawską przez powiat przasnyski uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielem fizyki - Beatą Smolińską w bieżącym semestrze brali udział w zajęciach w Centralnym Laboratorium Fizyki na Wydziale Fizyki PW.

W dniach 28 października i 18 listopada grupa dwunastu uczniów ZSP w Chorzelach uczestniczyła w zajęciach z optyki. W czasie tych spotkań uczniowie przypomnieli sobie podstawowe informacje na temat fal elektromagnetycznych. Mieli okazję obserwować zjawisko dyfrakcji, interferencji, załamania, dyspersji i polaryzacji. Pan dr Robert Rutkowski - kierownik CLF omówił zasadę działania i wykorzystanie światłowodów oraz prezentował eksperymenty z użyciem światła laserowego. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się pokaz hologramów.

Podczas spotkania listopadowego z Prodziekanem Panem Przemysławem Dudą uczniowie wykonali samodzielnie kilka ćwiczeń, do których przygotowali opisy. Poznali zasadę działania interferometru Michelsona, wyznaczali długość fali za pomocą siatki dyfrakcyjnej oraz interferometru, Fabry – Perota. Po zajęciach zwiedzali Stare Miasto i Gmach Politechniki.

W dniu 9 grudnia naszą szkołę odwiedzili goście z Politechniki Warszawskiej: prodziekan Wydziału Fizyki PW – Pan Przemysław Duda, Pan Borys Kozielski – specjalista do spraw promocji, Pan Darek Tefelski – adiunkt, Pani Katarzyna Hołownicka – specjalista do spraw związanych z dydaktyką.

Celem wizyty było zainstalowanie w pracowni informatycznej oprogramowania oraz wdrożenie projektu eFizyka - Multimedialne środowisko nauczania fizyki w szkołach ponadgimnazjalnych. W ciągu 2 godzin lekcyjnych grupa 25 uczniów z klas: IA, IIA i IIIA została zapoznana z filmami, animacjami i laboratoriami przygotowanymi przez naukowców PW. Uczniowie wykonywali wirtualne ćwiczenia oraz przygotowywali do nich opisy.W czasie zajęć młodzież chętnie zadawała pytania. Deklaracje uczestnictwa w projekcie podpisali: Pan Krzysztof Milewski – dyrektor szkoły, Beata Smolińska - koordynator projektu oraz uczniowie - uczestnicy projektu. Udział naszych uczniów w projekcie eFizyka stwarza możliwość korzystania z zasobów PW, wzbogacając metody pracy w nowoczesne narzędzia dydaktyczne pomocne w nauczaniu fizyki.

Dodatkowym atutem tej współpracy jest zachęcenie uczniów do rozwijania zainteresowań w kierunkach przedmiotów ścisłych. Nawiązaliśmy współpracę również z Wydziałem Chemii PW, dzięki której już 15 stycznia uczniowie zainteresowani chemią będą mogli uczestniczyć w wykładach i pokazach chemicznych.

Projekty

Projekt z fizyki organizowany przez Uniwersytet w Helsinkach

W roku szkolnym 2009/2010 Pani Dyrektor Lidia Anna Jesionek nawiązała współpracę ze szkołą w Finlandii. Uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie z wiedzy o naukach ścisłych organizowanym przez Uniwersytet w Helsinkach. Uczniowie pracowali nad projektami z fizyki – „ Odnawialne źródła energii” oraz „ Obserwacja nieba z terenu Polski”.

Prace stworzone przez uczniów zostały przesłane do Helsinek, wystawione w konkursie i bardzo wysoko ocenione. Podsumowanie projektu odbyło się w Finlandii, w którym udział wzięli nauczyciele z naszej szkoły oraz nauczyciele szkoły partnerskiej.

Projekt - Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu

Regulamin projektu „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”

Realizowanego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.2

W partnerstwie z: Starostwo Powiatowe Przasnysz. Realizator: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach.

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 1

Projekt - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Projekt jest realizowany przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej naszej szkoły służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

Szkolnictwo zawodowe w obecnej sytuacji znacznie odbiega jakością od szkolnictwa ogólnego przez co cieszy się znacznie niższym zainteresowaniem uczniów. W tym kontekście oraz zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy niezbędne jest zwiększenie potencjału szkół zawodowych i propagowanie korzyści płynących z wyboru tej ścieżki kształcenia. Projekt realizowany jest w partnerstwie z organami prowadzącymi szkoły zawodowe. Obejmuje swoim wsparciem szkoły zawodowe (technika, zasadnicze szkoły zawodowe) uczące w branżach: min. turystyczno-gastronomicznej, rolno-przetwórczej oraz usługowej. Uczniowie tych klas będą mogli uczestniczyć m.in. w:

 • stażach obejmujących praktyczną naukę zawodu
 • dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz specjalistycznych,
 • doradztwie i opiece pedagogiczno-psychologicznej dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa,
 • dodatkowych zajęciach (pozalekcyjnych i pozaszkolnych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych),
 • efektywnych programach doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • modernizacji oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy,
 • współpracy szkoły z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służącą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia,
 • wyposażenie szkoły w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne).

Z projektu będą mogli skorzystać uczniowie szkół zawodowych naszej szkoły tj.: kucharz, technik obsługi turystycznej oraz technik przetwórstwa mleczarskiego. Kandydatów do projektu wyłoni komisja w składzie:

 1. Wicedyrektor – przewodniczący
 2. Przewodniczący zespołu przedmiotów zawodowych – z-ca przewodniczącego
 3. Wychowawcy klas: I ZSZ, I TOT oraz III TM

Chętni kandydaci mogą zgłaszać się do p. M. Kłodowskiej.

Przy rekrutacji będą brane pod uwagę:

 • średnia ocen z ostatniego semestru,
 • ocena z zachowania ucznia,
 • wskazania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
 • aktywność społeczna,
 • kultura osobista,
 • opinia wychowawcy

Szczegółowe terminy rekrutacji zostaną przekazane uczniom przez wychowawców. Listy przyjętych kandydatów zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do projektu utworzą listę rezerwową. W przypadku rezygnacji kandydata z listy przyjętych, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

Uczeń, który nie został zakwalifikowany przez komisję do udziału w projekcie ma prawo odwołać się od tej decyzji w ciągu 2 tygodni do Dyrektora szkoły. Projekt będzie realizowany do czerwca 2015 r. Staże będą odbywały się w wakacje 2014 r.

Wyjazd do Luksemburga w ramach projektu Unii Europejskiej

W dniach 26.05 – 3.06.2013r. czterej wyróżnieni uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach (Piotr Pyśk, Paweł Drubkowski, Marek Dzerzęcki oraz Wojciech Bartołd) wraz z Dyrektorem ZSP panią Lidią Anną Jesionek oraz nauczycielem języka angielskiego panem Krzysztofem Rogowskim wyjechali do Luksemburga. Wyjazd ten był zorganizowany w ramach europejskiego projektu: „Youth in Action”, którego celem była wymiana doświadczeń, tradycji i kultury pomiędzy młodzieżą z sześciu krajów Unii Europejskiej.


W ramach projektu uczniowie naszej szkoły zaprezentowali program multimedialny mający na celu promowanie Polski, a także przybliżenie młodzieży z innych krajów tradycji, kultury oraz historii naszego narodu. Zaprezentowany program zdobył ogromne uznanie wśród zagranicznej młodzieży. Mieliśmy również okazję zapromować ZSP w społeczności lokalnej poprzez krótką prezentację folderu szkoły.

Pobyt w Luksemburgu był dla uczniów naszej szkoły niezwykłym doświadczeniem. Dzięki uczestnictwu w projekcie, którego głównym tematem była sztuka graffitti „Voice of the street”, mieli oni okazję do poznania tej popularnej techniki wśród młodych.

Udział w projekcie był bardzo dobrą okazją do sprawdzenia swoich możliwości językowych. Znajomość języka angielskiego okazała się przydatna i praktyczna. Nasza młodzież świetnie poradziła sobie w bezpośrednich kontaktach.

Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali się doskonale. Przyjazna atmosfera oraz wymiana doświadczeń jak i zabawa pozwoliły na nawiązanie bliższych znajomości. Na koniec pobytu młodzież wymieniła się adresami, co niewątpliwie przyczyni się do utrzymania kontaktów w przyszłości.

Krzysztof Rogowski

Projekt „EuroWeek – Szkoła Liderów”

Od 18 do 24 marca 2012 członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego brali udział w obozie edukacyjnym w ramach Europejskiego Forum Młodzieży.

EuroWeek jest to specjalny obóz edukacyjny oparty na metodach stosowanych w Unii Europejskiej. Jego celem jest rozwój bardzo cennych umiejętności społecznych takich jak praca w grupie, kierowanie, rozwiązywanie konfliktów, negocjowanie czy prowadzenie prezentacji.


Młodzież naszej szkoły wraz z opiekunami, przebywała siedem dni na Ziemi Kłodzkiej w malowniczo położonej miejscowości Długopole Zdrój.

Przez cały tydzień uczniowie uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych, prowadzonych przez wolontariuszy z Meksyku, Peru, Finlandii, Argentyny, Azerbejdżanu, Kolumbii, Rumunii, Litwy, Wietnamu, Turcji i Nepalu. 80% wszystkich zajęć odbywała się w języku angielskim, więc uczniowie nie tylko poznawali nowych przyjaciół, ich kraje, kulturę i obyczaje, ale również rozwijali umiejętności językowe.

Każdy dzień od rana do wieczora wypełniony był atrakcyjnymi zajęciami, w których nasi uczniowie brali aktywny udział. Uczestniczyli w negocjacjach, tworzyli i prowadzili prezentacje tematyczne (wszystko w języku angielskim).

Między zajęciami miały miejsce różnego rodzaju atrakcje takie jak wycieczka do Kłodzka i Bystrzycy Kłodzkiej, spacery po okolicy czy dyskoteki.

Młodzież z warsztatów wróciła bogatsza o umiejętność, doświadczenia i przyjaźnie, które nawiązali z młodymi ludźmi z całego świata.

Każdy uczestnik obozu otrzymał certyfikat uczestnictwa wraz z podziękowaniami. Nasza szkoła otrzymała specjalny dyplom z podziękowaniami za współpracę przy organizacji warsztatów.

Projekt „Leonardo da Vinci”

Nasza szkoła kilkakrotnie współpracowała ze szkołami europejskimi i realizowała programy unijne.

Jednym z takich programów jest Program Leonardo da Vinci, wspierający politykę Unii w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.

W 2005 roku nasza szkoła po raz pierwszy wzięła udział w projekcie Leonardo da Vinci. Uczniowie Technikum Hotelarskiego, Technikum Ekonomicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej odbyli 3 tygodniową praktykę w Dublinie w Irlandii.


Uczniowie swoje umiejętności zawodowe doskonalili w hotelach, restauracjach i pensjonatach Bed & Breakfast.

Druga taka współpraca miała miejsce w 2008 roku. Tym razem uczniowie spędzili 3 tygodnie w irlandzkim mieście Cork. Poza kształceniem umiejętności zawodowych, uczniowie mieli możliwość rozwijania umiejętności językowych ponieważ mieszkali u rodzin irlandzkich i posługiwali się wyłącznie językiem angielskim.

Oba wyjazdy zostały sfinansowane z programu unijnego Leonardo da Vinci, a głównym inicjatorem współpracy z Irlandią była Pani Dyrektor Lidia Anna Jesionek.