Harmonogram rekrutacji

Szkolny harmonogram rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach
na rok szkolny 2023/2024

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

Czynności kandydatów i komisji rekrutacyjnej
od 15 maja 2023r.

do 29 maja 2023r.

do godz. 15:00

od 31 lipca 2023r.

do 2 sierpnia 2023r.

do godz. 15:00

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
od 15 maja 2023r.

do 24 lipca 2023r.

od 31 lipca 2023r.

do 09 sierpnia 2023r.

Wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie (klasy Technikum i Szkoły Branżowej              I stopnia)
od 23 czerwca 2023r.

do 12 lipca 2023r.

do godz. 15:00

  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje.
17 lipca 2023r. 3 sierpnia 2023r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryterium. Posiedzenie komisji rekrutacyjnej.
21 lipca 2023r. 9 sierpnia 2023r. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych              i niezakwalifikowanych.
21 lipca 2023r.-

26 lipca 2023r.

do godz. 15:00

od 09 sierpnia 2023r.

do 10 sierpnia 2023r.

do godz. 15:00

Kandydaci zakwalifikowani składają oświadczenie woli uczęszczania do szkoły (dostarczenie oryginału świadectwa oraz zaświadczenia   o wynikach egzaminu ósmoklasisty).

Uwaga: Kandydaci do Technikum oraz Szkoły Branżowej I stopnia  przedkładają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym kierunku.

27 lipca 2023r.

do godz. 14:00

11 sierpnia 2023r.

do godz. 14:00

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.