• Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na naprawę dachu bydynku Zespołu Szkół Powiatowych w Chorzelach

Informacja o wyborze oferty - na obsługę bankową budżetu szkoły

Ogloszenie - wynajem mieszkań służbowych

Nabór na wolne stanowisko pracy - nauczyciel wychowawca w internacie- 1 etat

Dyrektor
Zespołu Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach
06-330 Chorzele
ul. Szkolna 4

ogłasza nabór na stanowisko pracy:
nauczyciel wychowawca w internacie Zespołu Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach - 1 etat – praca na zastępstwo w roku szkolnym 2018/2019.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres zspchorzele@wp.pl lub dostarczenie do sekretariatu szkoły w terminie do 28.09.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: z dnia 23.08.2018 r. na świadczenie usług transportowych związanych z przewozem uczniów ZSP Chorzele na trasie Chorzele-Wielbark-Chorzele do firmy IKEA INDUSTRY POLAND sp. z o.o.

Wybór oferty.pdf

Zapytanie ofertowe 23.08.2018r.

Zapytanie ofertowe - "Na świadczenie usług transportowych związanych z przewozem uczniów Zespołu Szkół Powiatowych w Chorzelach na praktyki zawodowe"

Zapytanie ofertowe.pdf

Formularz oferty.pdf

załącznik 1.pdf

załącznik 2.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze oferty - "Na szkolne ubezpieczenie grupowe uczniów Zespołu Szkół Powiatowych w Chorzelach"

Informacja o wyborze oferty ubezpieczenia.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze oferty - "Na dostawę gazu ziemnego z sieci gazowej  do zasilania urządzeń gazowych w budynku Internatu Zespołu Szkół Powiatowych w Chorzelach"

Informacja o wyborze oferty.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE 4.07.2018

Zapytanie ofertowe - "Na dostawę gazu ziemnego z sieci gazowej  do zasilania urządzeń gazowych w budynku Internatu Zespołu Szkół Powiatowych w Chorzelach"

Zapytanie ofertowe.pdf

Formularz ofertowy.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe - "Na dostawę gazu ziemnego z sieci gazowej  do zasilania urządzeń gazowych w budynku Internatu Zespołu Szkół Powiatowych w Chorzelach"

załącznik nr 1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy - zapytania ofertowego  z dnia 28.03.2018 r. "Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku internatu Zespołu Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach"

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe - "Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Internatu Zespołu Szkół Powiatowych w Chorzelach"

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY

WYBÓR OFERTY - ZAKUP KRZESEŁ

INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA O CENĘ

OGŁOSZENIE-NABÓR NA SEKRETARZA SZKOŁY

Zespół Szkół Powiatowych
im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach
ul. Szkolna 4
06-330 Chorzele

ZAPYTANIE O CENĘ
1. Krzesło szkolne Gaweł nr 6 koloru zielonego – sztuk 240
2. Krzesło Tapicerowane ISO koloru zielonego – sztuk 20
3. Termin składania wyceny do 15.11.2017 r.
4. Termin realizacji zamówienia do 08.12.2017 r.

OGŁOSZENIE-NABÓR NA SEKRETARZA SZKOŁY

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 25.08.2017 r.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy -SEKRETARZ SZKOŁY.

USŁUGI TRANSPORTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 25.08.2017 r.

NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM

pomiędzy Chorzelami a Wielbarkiem, Wielbarkiem a Chorzelami uczniów Zespołu Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach na praktyki zawodowe.

Nabór na wolne stanowisko pracy - pomoc kuchenna - 1 etat

Dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych w Chorzelach

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: pomoc kuchenna (praca od 01.04.2019 r. do 31.08.2019 z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony)

Wymagania formalne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie min. zasadnicze gastronomiczne
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
 5. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku pomocy kuchennej.

 Wymagania dodatkowe

Pożądane umiejętności i cechy kandydata:

 1. dokładność, rzetelność i dbałość o jakość wykonywanej pracy,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. sumienność, uczciwość, punktualność, komunikatywność,
 4. dyspozycyjność.

 

Ogólny zakres obowiązków:

 1. Współpraca z pracownikami kuchni oraz personelem zatrudnionym w szkole.
 2. Wykonywanie zleconych zadań w zakresie przygotowania posiłków.
 3. Utrzymanie kuchni oraz naczyń kuchennych w idealnej czystości.
 4. Realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV, list motywacyjny,
 2. Dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 4. Świadectwa pracy potwierdzające przebieg pracy zawodowej,
 5. Książeczka zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych,
 6. Oświadczenie kandydata o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018.1000 ) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem
 7. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pomocy kuchennej.

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000) oraz ustawą o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2014.1202).

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście w terminie do 28 lutego 2019r. do godz. 15. 00  w sekretariacie Szkoły z dopiskiem „Nabór na stanowisko pomocy kuchennej”.

Informacje dodatkowe:                                    

 • nie będą rozpatrywane oferty, które nie spełniają wymagań formalnych,
 • zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
 • dokumenty nie wykorzystane w procesie rekrutacji będzie można odbierać
  w sekretariacie szkoły, dokumenty nie odebrane po 30 dniach zostaną zniszczone,
 • informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej,
 • informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu: 29 7515024

 

Dyrektor ZSP w Chorzelach

Krzysztof Milewski

Nabór na wolne stanowisko pracy - nauczyciel wychowawca w internacie- 1 etat

Dyrektor
Zespołu Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach
06-330 Chorzele
ul. Szkolna 4

ogłasza nabór na stanowisko pracy:
nauczyciel wychowawca w internacie Zespołu Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach - 1 etat – praca na zastępstwo w roku szkolnym 2018/2019.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres zspchorzele@wp.pl lub dostarczenie do sekretariatu szkoły w terminie do 28.09.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: z dnia 23.08.2018 r. na świadczenie usług transportowych związanych z przewozem uczniów ZSP Chorzele na trasie Chorzele-Wielbark-Chorzele do firmy IKEA INDUSTRY POLAND sp. z o.o.

Wybór oferty.pdf

Zapytanie ofertowe 23.08.2018r.

Zapytanie ofertowe - "Na świadczenie usług transportowych związanych z przewozem uczniów Zespołu Szkół Powiatowych w Chorzelach na praktyki zawodowe"

Zapytanie ofertowe.pdf

Formularz oferty.pdf

załącznik 1.pdf

załącznik 2.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze oferty - "Na szkolne ubezpieczenie grupowe uczniów Zespołu Szkół Powiatowych w Chorzelach"

Informacja o wyborze oferty ubezpieczenia.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze oferty - "Na dostawę gazu ziemnego z sieci gazowej  do zasilania urządzeń gazowych w budynku Internatu Zespołu Szkół Powiatowych w Chorzelach"

Informacja o wyborze oferty.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE 4.07.2018

Zapytanie ofertowe - "Na dostawę gazu ziemnego z sieci gazowej  do zasilania urządzeń gazowych w budynku Internatu Zespołu Szkół Powiatowych w Chorzelach"

Zapytanie ofertowe.pdf

Formularz ofertowy.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe - "Na dostawę gazu ziemnego z sieci gazowej  do zasilania urządzeń gazowych w budynku Internatu Zespołu Szkół Powiatowych w Chorzelach"

załącznik nr 1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy - zapytania ofertowego  z dnia 28.03.2018 r. "Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku internatu Zespołu Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach"

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe - "Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Internatu Zespołu Szkół Powiatowych w Chorzelach"

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY

WYBÓR OFERTY - ZAKUP KRZESEŁ

INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA O CENĘ

OGŁOSZENIE-NABÓR NA SEKRETARZA SZKOŁY

Zespół Szkół Powiatowych
im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach
ul. Szkolna 4
06-330 Chorzele

ZAPYTANIE O CENĘ
1. Krzesło szkolne Gaweł nr 6 koloru zielonego – sztuk 240
2. Krzesło Tapicerowane ISO koloru zielonego – sztuk 20
3. Termin składania wyceny do 15.11.2017 r.
4. Termin realizacji zamówienia do 08.12.2017 r.

OGŁOSZENIE-NABÓR NA SEKRETARZA SZKOŁY

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 25.08.2017 r.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy -SEKRETARZ SZKOŁY.

USŁUGI TRANSPORTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 25.08.2017 r.

NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM

pomiędzy Chorzelami a Wielbarkiem, Wielbarkiem a Chorzelami uczniów Zespołu Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach na praktyki zawodowe.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze oferty - "Na szkolne ubezpieczenie grupowe uczniów Zespołu Szkół Powiatowych w Chorzelach"

Informacja o wyborze oferty ubezpieczenia.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze oferty - "Na dostawę gazu ziemnego z sieci gazowej  do zasilania urządzeń gazowych w budynku Internatu Zespołu Szkół Powiatowych w Chorzelach"

Informacja o wyborze oferty.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE 4.07.2018

Zapytanie ofertowe - "Na dostawę gazu ziemnego z sieci gazowej  do zasilania urządzeń gazowych w budynku Internatu Zespołu Szkół Powiatowych w Chorzelach"

Zapytanie ofertowe.pdf

Formularz ofertowy.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe - "Na dostawę gazu ziemnego z sieci gazowej  do zasilania urządzeń gazowych w budynku Internatu Zespołu Szkół Powiatowych w Chorzelach"

załącznik nr 1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy - zapytania ofertowego  z dnia 28.03.2018 r. "Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku internatu Zespołu Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach"

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe - "Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Internatu Zespołu Szkół Powiatowych w Chorzelach"

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY

WYBÓR OFERTY - ZAKUP KRZESEŁ

INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA O CENĘ

OGŁOSZENIE-NABÓR NA SEKRETARZA SZKOŁY

Zespół Szkół Powiatowych
im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach
ul. Szkolna 4
06-330 Chorzele

ZAPYTANIE O CENĘ
1. Krzesło szkolne Gaweł nr 6 koloru zielonego – sztuk 240
2. Krzesło Tapicerowane ISO koloru zielonego – sztuk 20
3. Termin składania wyceny do 15.11.2017 r.
4. Termin realizacji zamówienia do 08.12.2017 r.

OGŁOSZENIE-NABÓR NA SEKRETARZA SZKOŁY

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 25.08.2017 r.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy -SEKRETARZ SZKOŁY.

USŁUGI TRANSPORTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 25.08.2017 r.

NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM

pomiędzy Chorzelami a Wielbarkiem, Wielbarkiem a Chorzelami uczniów Zespołu Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach na praktyki zawodowe.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe - "Na dostawę gazu ziemnego z sieci gazowej  do zasilania urządzeń gazowych w budynku Internatu Zespołu Szkół Powiatowych w Chorzelach"

załącznik nr 1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy - zapytania ofertowego  z dnia 28.03.2018 r. "Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku internatu Zespołu Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach"

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe - "Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Internatu Zespołu Szkół Powiatowych w Chorzelach"

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY

WYBÓR OFERTY - ZAKUP KRZESEŁ

INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA O CENĘ

OGŁOSZENIE-NABÓR NA SEKRETARZA SZKOŁY

Zespół Szkół Powiatowych
im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach
ul. Szkolna 4
06-330 Chorzele

ZAPYTANIE O CENĘ
1. Krzesło szkolne Gaweł nr 6 koloru zielonego – sztuk 240
2. Krzesło Tapicerowane ISO koloru zielonego – sztuk 20
3. Termin składania wyceny do 15.11.2017 r.
4. Termin realizacji zamówienia do 08.12.2017 r.

OGŁOSZENIE-NABÓR NA SEKRETARZA SZKOŁY

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 25.08.2017 r.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy -SEKRETARZ SZKOŁY.

USŁUGI TRANSPORTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 25.08.2017 r.

NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM

pomiędzy Chorzelami a Wielbarkiem, Wielbarkiem a Chorzelami uczniów Zespołu Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach na praktyki zawodowe.