Obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z Art. 13 rozporządzenia RODO Informujemy:

 1. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych: Zespól Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach, ul. Szkolna 4, 06-330 Chorzele, tel.: 29 75 15 024

 2. Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu jest Pan Zbigniew Makowski. Kontakt z nim możliwy jest pod numerem telefonu tel. 29 752 22 70 (telefon na sekretariat), tel. komórkowy 608 353 336, adres e-mail: iod@powiat-przasnysz.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane są w związku z realizacją ustawowych zadań i obowiązków Zespołu Szkół Powiatowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.

 4. Zespól Szkół Powiatowych przetwarza Pani/Pana dane w celu realizacji poniższych zadań lub obowiązków wynikających z przepisów prawa wskazanych w pkt. 3.

 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 6. Czas przechowywania Pani/Pana danych osobowych jest określony prawem, zgodnie z przepisami kancelaryjno – archiwalnymi Administratora oraz Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 7. Każdej osobie, której dane przetwarzane są w Zespole Szkół Powiatowych, przysługuje prawo do: dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest konieczne do realizacji celu o którym mowa w pkt. 3. W pozostałym zakresie ich podanie jest dobrowolne.

 10. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 11. Podanie danych nie skutkują zautomatyzowaną oceną czynników osobowych i tym samym nie podlega profilowaniu.