Regulamin rekrutacji

 

Regulamin Rekrutacji Uczniów
do Zespołu Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach
na rok szkolny 2021/2022.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów, (Dz. U. 2019r. poz.1737)

§ 1

Rekrutacja odbywa się do następujących typów szkół:

–Liceum Ogólnokształcące/ oddział ogólny -4 lata

Klasa I a- (przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie lub geografia) – trzeci przedmiot rozszerzenia w zależności od wyboru uczniów.

Klasa I b- (przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, geografia lub biologia) – trzeci przedmiot rozszerzenia w zależności od wyboru uczniów.

Klasa I c- klasa ogólno-kosmetyczna z dodatkowymi zajęciami z kosmetologii

(przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia, chemia lub wiedza o społeczeństwie)

– Technikum/ cykl kształcenia 5 lat

Technikum Żywienia i dietetyki z elementami fitness– 5 lat (przedmiot rozszerzony- biologia)

Technikum Hotelarskie z elementami kelnerstwa- 5 lat (przedmiot rozszerzony- język angielski, geografia)

– Szkoła Branżowa I stopnia (wielozawodowa)- 3 lata. Kształcenie w następujących zawodach:

– mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej,

– elektryk,

– rolnik,

– piekarz,

– kucharz,

– fryzjer,

– ślusarz,

– kelner

§ 2

Lista przedmiotów ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do poszczególnych typów szkół

Lp. TYP SZKOŁY PRZEDMIOTY ZE ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZELICZONE NA PUNKTY

 

1. Liceum Ogólnokształcące- klasa I A Język polski, język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie.
2. Liceum Ogólnokształcące/klasa I B Język angielski, matematyka, biologia, geografia
3 Liceum Ogólnokształcące; klasa ogólno-kosmetyczna Język angielski, biologia, chemia, wiedza o społeczeństwie.
4. Technikum Żywienia i Dietetyki z elementami fitness Matematyka, biologia, geografia
5. Technikum Hotelarskie z elementami kelnerstwa Język angielski, biologia, geografia
4. Szkoła Branżowa I Stopnia (wielozawodowa) Kucharz – matematyka, biologia;
Kelner- matematyka, biologia
Elektryk-fizyka, matematyka
Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej- matematyka, wychowanie fizyczne
Rolnik- matematyka, biologia;
piekarz- matematyka, biologia
fryzjer- matematyka, chemia
Ślusarz-matematyka, wychowanie fizyczne

§ 3

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty,

1)  wynik przedstawiony w procentach z:

 1. a) języka polskiego,
 2. b) matematyki

mnoży się przez 0,3

2) wynik przedstawiony w procentach z:

 1. a) jednego przedmiotu do wyboru (biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia)
 2. b) języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,2

§ 4

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wyróżnionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 18 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

§ 5

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

§ 6

 1. Za uzyskanie przez ucznia:

1) w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów
 3. c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

2) w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim

 1. a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 3. c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

3) w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów
 4. d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 5. e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 6. f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty

4) w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się 7 punktów,
 3. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się 5 punktów,
 4. d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 5. e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 6. f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt
 5. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

§ 7

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty

§ 8

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
 2. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
 3. celującym – przyznaje się po 30 punktów,
 4. bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
 5. dobrym – przyznaje się po 20 punktów,
 6. dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,
 7. dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów;
 8. języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru z następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia oceny wyrażonej w stopniu:
 9. a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 10. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 11. c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 12. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 13. e) puszczającym – przyznaje się po 2 punkty
 14. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.
 15. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów.

§ 9

W przypadkach nie ujętych w niniejszym regulaminie obowiązują postanowienia Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. (Dz. U. 2019r. poz. 1737)

Anna Kostrzewa

Dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych

Wł. St. Reymonta w Chorzelach