Regulamin rekrutacji

Regulamin Rekrutacji Uczniów
do Zespołu Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach
na rok szkolny 2020/2021.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów, (Dz. U. 2019r. poz.1737)

§ 1

Rekrutacja odbywa się do następujących typów szkół:
–Liceum Ogólnokształcące/ oddział ogólny -4 lata
– Liceum Ogólnokształcące/ oddział mundurowy (strażacki)-4 lata
–Technikum Organizacji Turystyki i Żywienia – 5 lat
–Szkoła Branżowa I Stopnia – kucharz- 3 lata
–Szkoła Branżowa I Stopnia – mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej – 3 lata
– Szkoła Branżowa I Stopnia – rolnik- 3 lata
– Szkoła Branżowa I Stopnia – piekarz- 3 lata
– Szkoła Branżowa I Stopnia – fryzjer- 3 lata

§2

Terminy rekrutacji na rok 2020/2021 zgodnie z § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

§3

Lista przedmiotów ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do poszczególnych typów szkół
TYP SZKOŁY
PRZEDMIOTY ZE ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZELICZONE NA PUNKTY

Liceum Ogólnokształcące/oddział ogólny
język polski, matematyka, historia, biologia
Liceum Ogólnokształcące/oddział mundurowy
język polski, matematyka, fizyka, wychowanie fizyczne
Technikum Organizacji Turystyki i Żywienia
język polski, język angielski, matematyka, biologia,

Szkoła Branżowa I Stopnia kucharz
język polski, matematyka, biologia, chemia
Szkoła Branżowa I Stopnia mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej
język polski, matematyka, fizyka, wychowanie fizyczne

Szkoła Branżowa I Stopnia rolnik
język polski, język angielski, matematyka, biologia
Szkoła Branżowa I Stopnia piekarz
język polski, język angielski, matematyka, biologia
Szkoła Branżowa I Stopnia fryzjer
język polski, język angielski, matematyka, chemia

§4

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty,
1) wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) matematyki
mnoży się przez 0,3
2) wynik przedstawiony w procentach z:
a) jednego przedmiotu do wyboru
b) języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,2

§5

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wyróżnionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:
1. celującym – przyznaje się po 18 punktów,
2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów,
3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów,
4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

§6

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

§7

1) Za uzyskanie przez ucznia:
1) w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

2) w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty

3) w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty

4) w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt

6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

§ 8

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

§ 9

1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a. celującym – przyznaje się po 30 punktów,

b. bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

c. dobrym – przyznaje się po 20 punktów,

d. dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,

e. dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów;

2. języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru z następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) puszczającym – przyznaje się po 2 punkty
3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

4. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów.

§10

Szkolna Komisja Rekrutacyjna wykonuje czynności zgodnie z harmonogramem podanym w Zarządzeniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

§11

Rekrutacja do oddziału mundurowego ( strażackiego) jest prowadzona zgodnie z niniejszym regulaminem po uprzednim zdaniu przez ucznia egzaminu sprawnościowego zorganizowanego przez nauczycieli wychowania fizycznego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. (Dz. U. z 29 marca 2017 r. poz. 671) w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego.

§12

W przypadkach nie ujętych w niniejszym regulaminie obowiązują postanowienia Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględniających w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

Anna Kostrzewa
Dyrektor
Zespołu Szkół Powiatowych

im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach