O patronie

Krótki kalendarz życia i twórczości Wł. St. Reymonta

1867r.- 7 maja we wsi Kobiele Wielkie, pow. Radomsko rodzi się Władysław St. Rejment, syn miejscowego organisty Józefa Rejmenta i Antoniny z Kupczyńskich.

1868r.- Rodzina Rejmentów przenosi się do Tuszyna.

1880r.- Rodzice Rejmenta osiadają się w Wolbórce pod Tuszynem. On sam zamieszkuje w Warszawie u szwagra Konstantego Jakimowicza, właściciela magazynu krawieckiego i rozpoczyna naukę krawiectwa.

1882r.- Powstają najwcześniejsze utwory zachowane wierszem w zbiorach Ossolineum.

1883r.- Powstają pierwsze utwory prozatorskie, również zachowane w zbiorach Ossolineum.

1884r.- Reymont uzyskuje dyplom czeladnika krawieckiego. Wydalony zostaje z Warszawy za udział w pracy konspiratorskiej.

1885r.- Wstępuje pod pseudonimem Urbańskiego do wędrownej trupy teatralnej.

1886r.- Angażuje się do grupy teatralnej, wkrótce jednak wraca w rodzinne strony i zostaje pracownikiem kolei Warszawsko- Wiedeńskiej. Pełni funkcje służbowe do grudnia 1893 roku, z krótką przerwą w roku 1892, kiedy jeszcze próbuje wrócić na deski sceniczne.

1889r.- W latach 1886-1888 przebywa u rodziców w Wolbórce. Kontynuuje próby pisarskie.

1891r.- Powstają utwory nowelistyczne, które doczekają się później publikacji książkowej, np. „Fanek”, „ Suka”, w tomie „Spotkanie” (1897), „Pracy!”, w tomie pośmiertnym „Krosnowa i świat”.

1892r.- Debiut w czasopiśmie „Głos”, nr 49: Korespondencja „Spod rogowe”, sygn. WSR oraz debiut nowelistyczny: „Wigilia Bożego Narodzenia” w krakowskiej „Myśli” nr 24, podpisana: Władysław Stanisław Reymont.

1893r.- 8 grudnia Wł. St. Reymont przenosi się do Warszawy.

1894r.- Bierze udział jako reporter w pielgrzymce do Częstochowy i ogłasza sprawozdanie z tej wędrówki w „Tygodniku ilustrowanym” nr 24-36. W lipcu wyjeżdża do Londynu na zjazd Towarzystwa Teozoficznego. W drodze powrotnej zatrzymuje się w Paryżu.

1895r.- Debiut książkowy: „Pielgrzymka do Jasnej Góry” (Warszawa).Odbywa z Jakimowiczami wycieczkę do Włoch. Zawiera umowę na powieść o Łodzi i przenosi się tam, aby obserwować życie miasta i gromadzić materiały.

1896r.- W latach 1896-1899 przebywa głównie we Francji, najpierw w Paryżu z Janem Lorentowiczem, później w Ounarville pod Orleanem u Henryka Gierszyńskiego. Tam też powstaje „Ziemia obiecana”. W Warszawie 1896r. ukazuje się „Komediantka” (pierwodruk: „Kurier Codzienny”1895r.).

1897r.- „Fermenty”, „Spotkanie”, „Szkice i obrazki” (Warszawa)

1899r.- „Ziemia obiecana”, „Lilli”, „Żałosna idylla”, „Sprawiedliwie. Szkic powieściowy”. (Warszawa).

1900r.- Reymont przebywa na kuracji w Zakopanem, skąd wyjeżdża do Wolbórki. 13 lipca ulega poważnej kontuzji w katastrofie kolejowej w pobliżu Warszawy. Ciężko zapada na zdrowiu, ale otrzymane odszkodowanie umożliwia mu na pewien czas pokorną pracę literacką.

1902r.- Poślubia Aurelię z Szacnajdrów Szabłowską. Wyjeżdża do Francji, gdzie w Paryżu i w bretońskiej Breg Meli pracuje nad „Chłopami”. Od tej pory dużo czasu spędza za granicą, przeważnie we Francji i Włoszech. Wracając z kraju, przebywa zazwyczaj w Warszawie lub w Zakopanem.

1903r.- „Komurasaki. Żałosna historia o pękniętym, porcelanowym sercu japońskim”. (Warszawa).

1904r.- W latach 1904-1909 ukazuje się powieść „Chłopi”.Tom I-II- Jesień, Zima-1904, Tom III Wiosna-1906, Tom- IV-Lato-1909. Pierwodruk: „Tygodnik Ilustrowany” (cz.I-1902, cz.II-1903, cz.III-1905-1906, cz.IV-1908).

1907r.- Udział w jubileuszu Elizy Orzeszkowej w Grodnie.

1909r.- Lato tego roku spędza Reymont wraz z Orzeszkową we Florianowie u Bochwiców.

1910r.- „Z ziemi chełmskiej. Wrażenia i notatki. (Warszawa. Pierwodruk: „Tygodnik Ilustrowany” 1909-1910).

1911r.- O zmierzchu. Nowele.(Warszawa), Wampir (Warszawa).

1912r.- Reymont nabywa posiadłość Charłupnia Wielka koło Sieradza, ale po roku rezygnuje z gospodarki na roli.

1913r.- W latach 1913-1918 ukazują się w Warszawie powieści historyczne: „Rok 1794-Nil desperandum. Powieść historyczna.; „Rok 1794. Insurekcja. Powieść historyczna”.

1914r.- W latach 1914-1918 Reymont mieszka w Warszawie, bierze udział w pracach Wydziału Dobroczynności Rady Głównej Opiekuńczej.

1917r.- „Przysięga.Nowele” (Poznań). Otrzymuje za „Chłopów” od Akademii Umiejętności nagrodę im. Mikołaja Reja. Zostaje prezesem Warszawskiej Kasy Literackiej.

1919r.- „Za frontem. Nowele”. (Warszawa). Wyjeżdża do Paryża, a stąd, delegowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, do Stanów Zjednoczonych w celu nawiązania kontaktu z ośrodkami polonijnymi.

1920r.- Ponownie wyjeżdża do Ameryki w celu uzyskania poparcia dla pożyczki Narodowej. Nabywa majątek Kołaczkowo w pobliżu Wrześni, gdzie zwykle spędza lato, na zimę przenosząc się do Warszawy.

1921r.- Zostaje prezesem stworzonego w Poznaniu oddziału Związku Literatów. Wchodzi do zarządu Spółdzielni Kinematograficzno- Artystycznej „Art. Film”.

1923r.- „Osądzona. Dwie powieści”. (Warszawa).

1924r.- „Bunt. Baśń”. (Warszawa. Pierwodruk: „Tygodnik Ilustrowany” 1922). „Legenda”(Warszawa. Pierwodruk: „Przegląd Warszawski” 1922,nr 8). W listopadzie otrzymuje nagrodę Nobla za powieść „Chłopi”. Jeszcze w tym samym miesiącu wyjeżdża na kurację do Nicei.

1925r.- W maju Reymont bawi w Paryżu z powodu urządzonych tam na jego cześć uroczystości. Po powrocie do kraju zgłasza przystąpienie do PSL „Piast”. Legitymację członkowską wręcza mu osobiście Wincenty Witos. 15 sierpnia zostają zorganizowane w Wierzchosławicach staraniem Witosa dożynki będące zarazem złożeniem hołdu twórcy „Chłopów” . Stan zdrowia Reymonta pogarsza się. We wrześniu poddaje się kuracji szpitalnej w Poznaniu. W październiku wraca do Warszawy, ale nadal czuje się źle. Przygnębia go bardzo wiadomość o śmierci Stefana Żeromskiego ( 20 listopada). Umiera 5 grudnia 1925 roku.

1928r.- „Krosnowa i świat. Nowele”. Z przedmową Adama Grzymały-Siedleckiego. (Warszawa). Tom obiecuje utwory dotychczas nie drukowane lub ogłoszone poprzednio w innych wersjach.