Rozwój ZSP w Chorzelach w latach 2014-2019

Rozwój ZSP w Chorzelach w latach 2014-2019

W roku 2004, gdy Dyrektorem ZSP w Chorzelach przestał być p. Józef Cieśla szkoła liczyła 480 uczniów i ok. 40 nauczycieli. Dalsze 10 lat to czas spadku liczebności zarówno społeczności uczniowskiej, jak i nauczycielskiej. W roku 2014, gdy z funkcji Dyrektora zrezygnowała p. Lidia Anna Jesionek do szkoły uczęszczało 183 uczniów, a uczyło ich 25 nauczycieli, z czego 11 na niepełnych etatach. Bardzo niepokojącym był również fakt, że bardzo duża część absolwentów okolicznych gimnazjów nie wybierała na dalszy etap kształcenia szkoły średniej znajdującej się najbliżej, lecz mimo kosztów i niewygód związanych często z codziennym podróżowaniem szkoły z Przasnysza, Szczytna i Ciechanowa. Czynili tak szczególnie uczniowie zdolni i osiągający w szkole sukcesy. Trend ten sprawiał, że szkoła średnia działająca w chorzelskiej społeczności od 1952 r. stanęła przed widmem likwidacji, gdyż szkoły średnie nie posiadają obwodów nauczania, są szkołami rynkowymi i ich byt zależy od uczniów i ich rodziców. Jeżeli poziom nauczania i oferta edukacyjna spełniają oczekiwania młodzieży i są konkurencyjne w stosunku do innych placówek to szkoła rozwija się, w przeciwnym wypadku młodzież wybiera inną.
W roku 2014 zostałem wybrany Dyrektorem ZSP w Chorzelach , będąc w niej wcześniej uczniem, chorążym szkolnego pocztu sztandarowego, nauczycielem i ostatecznie Dyrektorem z misją ratowania przed upadkiem.
Począwszy od początku kadencji wprowadziłem nowe zasady rekrutacji, pozwoliłem uczniom wybierać przedmioty rozszerzone w liceum ogólnokształcącym oraz zorganizowałem kształcenie zawodowe na zasadzie dualnego systemu kształcenia, przy współpracy z pracodawcami co przez 5 lat przynosi efekty, chociaż wymaga o wiele większego wkładu pracy ze strony szkoły niż system tradycyjny. Zwiększeniu uległa również oferta edukacyjna. Uczniowie kształcą się od 3 lat w nowej szkole, jaką jest Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz mają możliwość rozwijania talentów sportowych w oddziale sportowym liceum ogólnokształcącego. Zespół systematycznie pisze i składa projekty, dzięki czemu uczniowie mogą jeździć na zagraniczne wycieczki i zdobywać nowe kwalifikacje a szkoła poprawiać wyposażenie. W sumie przez 5 lat w ZSP Chorzele zrealizowano 5 projektów edukacyjnych, dzięki którym uczniowie byli w Hiszpanii, we Włoszech i w Czechach, a szkoła podniosła standardy wyposażenia, m.in. zostały kompletnie wyposażone 2 pracownie językowe oraz pracownie gastronomiczna i turystyczna.
W sumie dzięki projektom unijnym oraz współpracy z klubami sportowymi takimi jak Polonia Warszawa, Legionovia Legionowo i Traveland Olsztyn ZSP w Chorzelach przez okres 5 lat zarobił ponad 2250000 zł. Dzięki temu udało się:

  • wyremontować dach na hali sportowej;
  • doposażyć halę sportową i siłownię praktycznie we wszystkie potrzebne urządzenia;
  • naprawić oświetlenie w hali sportowej;
  • zakupić sprzęt sportowy i przekazać go szkołom w użytkowanie;
  • wyremontować izbę lekcyjną w internacie;
  • pomalować pokoje internackie;
  • wyciąć drzewa i położyć polbruk przed internatem od strony ul. Grunwaldzkiej;
  • zorganizować w budynku szkoły pomieszczenie biblioteki.

Ze środków budżetowych zrealizowane zostały następujące inwestycje:

  • naprawa dachu na budynku szkoły;
  • położenie elewacji internatu;
  • zmiana ogrzewania budynku internatu z oleju opałowego na gaz ziemny, co wiązało się z wymianą instalacji wewnętrznej w kotłowni i w kuchni;
  • wykonanie projektu remontu I piętra internatu.

W okresie ostatnich 5 lat znacząco wzrosła zdawalność matury, egzaminów z kwalifikacji zawodowych i osiągnięć uczniów w konkursach.

ZDAWALNOŚĆ MATURY W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

Rok Liczba absolwentów Liczba przystępujących do matury Liczba absolwentów, którzy zdali maturę Zdawalność
2015 51 48 46 95,8%
2016 17 16 16 100%
2017 35 32 32 100%
2018 35 35 32 91,4%
Razem 138 131 126 96,2%

W bieżącym roku szkolnym liceum ukończyło 37 uczniów i wszyscy przystąpili do egzaminu dojrzałości. 30 uczniów zdało egzamin, 6 w sierpniu przystąpi do egzaminu poprawkowego i tylko jeden uczeń egzamin powtórzy za rok.

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Rok Kwalifikacja Ilość zdających Ilość sukcesów Zdawalność
2017 T.06 13 13 100%
2018 T.13 15 13 87%
2018 A.13 3 2 68%
2018 R.03 3 3 100%

Uczniowie klas zawodowych o kierunku kształcenia mechanik – monter maszyn i urządzeń, stolarz i mechanik – operator maszyn przemysłu drzewnego od 5 lat odbywają praktyczną naukę zawodu w firmie IKEA Industry Poland w Wielbarku, pracują, są zatrudnieni jako pracownicy młodociani, otrzymują wypłatę, obiad i darmowy transport do Wielbarka i z powrotem oraz co najważniejsze perspektywę na pracę po ukończeniu kształcenia. Szkoła jako jedyna w okolicy prowadzi dualny system kształcenia, a od roku szkolnego 2017/2018 jako jedna z pierwszych w kraju prowadzi naukę w zatwierdzonym w czerwcu 2016 roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nowym zawodzie mechanik – operator maszyn przemysłu drzewnego – również w oparciu o współpracę z zakładem IKEA Industry Poland w Wielbarku.
Jako Dyrektor byłem osobą wymagającą. Wymagałem najpierw od siebie, a potem od pracowników szkoły. Udało mi się zorganizować zespół ludzi pełnych inicjatywy i chętnych do pracy. Rada Pedagogiczna jest bardzo zintegrowana, lubi swoje towarzystwo i zależy jej na dobru szkoły. Od początku mojej kadencji skończyły się skargi i kłótnie, a w spadku odziedziczyłem konflikt o awanse zawodowe i brak prawidłowo sporządzonego funduszu socjalnego. W trakcie mojej kadencji 8 nauczycieli podniosło stopień awansu zawodowego, a w wakacje ubiega się o to 4 następnych. Fundusz socjalny został natomiast określony odrębnym regulaminem i poddany kontroli komisji socjalnej oraz związków zawodowych.
Dzięki aktywnie prowadzonej akcji rekrutacyjnej corocznie tworzyliśmy 4 oddziały klas pierwszych na poziomie liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia. Dzięki temu ilość uczniów stopniowo wzrastała, osiągając w roku szkolnym 2018/2019 257 uczniów. W bieżącym roku szkolnym udało się zrekrutować po 4 oddziały klas pierwszych zarówno wśród absolwentów gimnazjów, jak i szkół podstawowych. W roku szkolnym 2019/2020 do ZSP uczęszczać będzie 16 oddziałów, a łącznia liczba uczniów przekroczy 330, mimo iż znajdujemy się w okresie niżu demograficznego. Wzrost renomy szkoły sprawił, że do Chorzel uczęszcza coraz więcej uczniów spoza powiatu przasnyskiego np. z Wielbarka i Janowa. Wszyscy nauczyciele mają pełne etaty i prawie wszyscy godziny nadliczbowe. Zespół Szkół Powiatowych w Chorzelach jest obecnie kojarzony przez mieszkańców miasta i gminy jako swój, do którego zawsze mogą przyjść, do którego posyłają swoje dzieci i w stosunku do którego mają wymagania odnośnie ich edukacji. Jest dla ogromnej większości absolwentów sąsiednich szkół podstawowych i gimnazjów pierwszą opcją wyboru szkoły średniej
Jako Dyrektor wzorowo współpracowałem z organem prowadzącym i organem sprawującym nadzór pedagogiczny, otrzymując wielokrotnie nagrody starosty i najwyższą możliwą ocenę pracy dokonaną w 2018 r. przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Szkoła rozwinęła się i ma perspektywy na przyszłość, jednak od 01 września 2019 r. Dyrektorem już nie będę.
Kończąc swoją kadencję serdecznie dziękuję mojemu zastępcy p. Marlenie Chmielewskiej – Burczyńskiej, Radzie Pedagogicznej oraz wszystkim pracownikom administracji, obsługi i całej społeczności uczniowskiej za 5 lat wspólnej pracy, za życzliwość i pełne poparcie do ostatniego dnia sprawowania funkcji.
Wszystkiego najlepszego życzę dla szkoły, uczniów i wszystkich pracowników.